Medezeggenschapsraad

Elke basisschool, dus ook De Marshof, heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De medezeggenschapsraad heeft de (formele) taak mee te denken en mee te beslissen in zaken die voor de school en de kinderen en ouders van belang zijn.

Adviesrecht
De medezeggenschapsraad heeft in verschillende zaken adviesrecht en soms instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen en andere onderwijskundige zaken. Als ouders vragen of zorgen hebben over het onderwijs of de gang van zaken op school, kunnen ze dit aan de medezeggenschapsraad doorgeven. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Beleid
Jaarlijks organiseert de medezeggenschapsraad een avond waarop zij verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Bovendien wordt op deze avond de hoogte van de vrijwillige bijdrage vastgesteld.

Thema’s
Naast het huishoudelijke deel staat er ieder jaar een thema centraal: bijv. de veiligheidsbeleving op school, Grenzen stellen in de opvoeding, of weerbaarheid van kinderen van 4 tot 12 jaar.